Нова адреса сайту: ieu.edu.ua

Ukraine

English

France

Телефон

+38 050 713 36 24
+38 067 105 58 77

Пошта

ieu.ukraine@gmail.com

Правила прийому

Правила Прийому до ПЗВО «Міжнародний європейський університет»

І.  Загальні положення

1. Провадження освітньої діяльності у ПРИВАТНОМУ ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ “МІЖНАРОДНИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ” (далі – Університет) здійснюється відповідно до .

2. Прийом до Університету здійснюється на конкурсній основі за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту).

3. Правила прийому до ПЗВО “МЄУ” у 2019 році (далі – Правила) розроблені навчально-методичним відділом Університету відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2018 року за № 1096 і які є обов’язковими для закладів вищої освіти (наукових установ) незалежно від форм власності та підпорядкування, крім вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання).

4. Організацію прийому вступників до ПЗВО “МЄУ” здійснює приймальна комісія. Приймальна комісія діє згідно з Положенням про приймальну комісію ПЗВО “МЄУ”, затвердженим в.о.ректора відповідно до Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798.

Структурним підрозділом приймальної комісії є відбіркова комісія, функції якої пов’язані з перевіркою документів та забезпеченням процедури зарахування іноземних громадян та осіб без громадянства на навчання.

В.о. ректора ПЗВО “МЄУ” забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році, Правил прийому до ПЗВО “МЄУ”, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.

5. Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу керівником закладу вищої освіти та/або виконання процедур вступної кампанії.

6. Усі питання, пов’язані з прийомом до ПЗВО “МЄУ”, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти в день прийняття або не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення.

7. У Правилах прийому до ПЗВО “МЄУ” у 2019 році терміни вживаються в таких значеннях:

адресне розміщення бюджетних місць – надання вступнику рекомендації до зарахування на місця навчання за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням) на підставі здобутого ним більшого (порівняно з іншими вступниками) конкурсного бала;

відкрита конкурсна пропозиція (відкритий конкурс) – конкурсна пропозиція, для якої кількість місць для навчання за державним замовленням визначається при адресному розміщенні бюджетних місць в межах між кваліфікаційним мінімумом та максимальним обсягом державного замовлення або дорівнює нулю в разі неможливості сформувати кваліфікаційний мінімум державного замовлення;

вступне випробування – оцінювання підготовленості вступника до здобуття вищої освіти, що проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту, співбесіди з конкурсного предмета (предметів), творчого конкурсу, творчого заліку, фахового випробування, єдиного вступного іспиту, єдиного фахового вступного випробування, презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень;

вступний іспит – форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета, результати якого зараховуються до конкурсного бала вступника, або вступника допускається до участі в конкурсному відборі або до інших вступних конкурсних випробувань;

вступник – особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсному відборі на певну конкурсну пропозицію до закладу вищої освіти;

єдина державна електронна база з питань освіти (далі – Єдина база) – автоматизована система, функціями якої є збір, верифікація, оброблення, зберігання та захист інформації про систему освіти. Під час прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році програмні засоби Єдиної бази забезпечують можливість подачі (реєстрації) та розгляду заяв вступників про допуск до участі в конкурсному відборі до закладів вищої освіти, формування рейтингових списків вступників, списків вступників, рекомендованих до зарахування до закладів вищої освіти, адресного розміщення бюджетних місць для прийому вступників на здобуття вищої освіти та наказів про зарахування на навчання до закладів вищої освіти у порядку та строки, передбачені цими Умовами;

єдине фахове вступне випробування – форма вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), яка передбачає

використання організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання;

єдиний вступний іспит – форма вступного випробування з іноземної (англійської, або німецької, або французької, або іспанської) мови для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), яка передбачає

використання організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання;

кваліфікаційний мінімум державного замовлення – мінімальна кількість вступників, яка може бути рекомендована на відкриту конкурсну пропозицію при адресному розміщенні бюджетних місць для відкриття набору на неї (тільки для спеціальностей, які входять до Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка);

квота для іноземців – визначена частина обсягу бюджетних місць, яка використовується для прийому вступників з числа:

іноземців, які прибувають на навчання відповідно до міжнародних договорів України;

закордонних українців, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця;

іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, осіб, яким надано статус біженця в Україні, та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту;

конкурсна пропозиція (конкурс) – пропозиція закладу вищої освіти (відокремленого структурного підрозділу закладу вищої освіти, структурного підрозділу закладу вищої освіти, який знаходиться в іншому населеному пункті, аніж місцезнаходження закладу вищої освіти) щодо кількості місць для прийому вступників на певний рівень вищої освіти, спеціальність (спеціалізацію, освітню програму тощо в межах спеціальності), форму здобуття освіти, курс, строк навчання, на основі здобутого освітнього рівня або ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня). Розрізняють відкриті, фіксовані (закриті) та небюджетні конкурсні пропозиції. Відкриті конкурсні пропозиції входять в широку конкурсну пропозицію;

конкурсний бал – комплексна оцінка досягнень вступника, яка обраховується за результатами вступних випробувань та іншими показниками з точністю до 0,001 відповідно до цих Умов та Правил прийому;

конкурсний відбір – процедура відбору вступників на конкурсні пропозиції на основі конкурсних балів та (в разі їх використання) пріоритетностей заяв вступників для здобуття вищої освіти (на конкурсній основі);

конкурсний предмет – навчальний предмет (дисципліна), рівень навчальних досягнень з якого (якої) враховується при проведенні конкурсного відбору на навчання до закладу вищої освіти;

максимальний обсяг державного замовлення – максимальна кількість вступників на відкриту конкурсну пропозицію, яка може бути рекомендована для зарахування на місця державного замовлення;

небюджетна конкурсна пропозиція – конкурсна пропозиція, на яку не надаються місця для навчання за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням);

право на зарахування за квотами – право вступника, щодо зарахування на навчання до закладу вищої освіти за квотою-1, квотою-2 та квотою-3, квотою-4, квотою для іноземців, що реалізується відповідно до цих Умов;

право на першочергове зарахування до вищих медичних і педагогічних закладів освіти – право вступника, передбачене законом, щодо зарахування на навчання до закладу вищої освіти за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням) за спеціальностями галузей знань 01 “Освіта/Педагогіка” та 22 “Охорона здоров’я” в разі укладення ним угоди про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищах міського типу, що реалізується відповідно до Порядку реалізації права на першочергове зарахування до закладів вищої медичної і педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням осіб, які уклали угоду про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищі міського типу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від З0 травня 2018 року № 417, та цих Умов;

презентація дослідницьких пропозицій чи досягнень – форма вступного випробування, що може бути передбачена при вступі для здобуття освітнього ступеня доктора філософії, яка полягає в заслуховуванні та обговоренні наукового повідомлення вступника;

пріоритетність – визначена вступником під час подання заяв черговість (де 1 є найвищою пріоритетністю) їх розгляду при адресному розміщенні бюджетних місць; заклад вищої освіти в Правилах прийому може передбачати встановлення локальних пріоритетностей для вступу на основі здобутого раніше освітнього ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня;

рейтинговий список вступників – список вступників за черговістю зарахування на навчання на конкурсну пропозицію, що формується відповідно до цих Умов та Правил прийому;

співбесіда – форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання підготовленості (оцінювання знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета (предметів) і мотивованості вступника, за результатами якої приймається протокольне рішення щодо надання вступнику рекомендації до зарахування;

творчий залік – форма вступного випробування, яка передбачає визначення достатності рівня творчих та/або фізичних здібностей вступника для участі в конкурсному відборі на певну конкурсну пропозицію у випадках, передбачених цими Умовами на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти. Правилами прийому до закладу вищої освіти на певну конкурсну пропозицію творчий залік може бути виключений з переліку обов’язкових вступних випробувань;

творчий конкурс – форма вступного випробування для вступу для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра, яка передбачає перевірку та оцінювання творчих та/або фізичних здібностей вступника (у тому числі здобутої раніше професійної підготовки), необхідних для здобуття вищої освіти за спеціальністю або освітньою програмою, яка включена до Переліку спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1351/27796 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки від 13 жовтня 2017 року № 1378). Результат творчого конкурсу оцінюється за шкалою, визначеною цими Умовами та Правилами прийому;

технічна помилка – помилка, яка допущена уповноваженою особою приймальної комісії з питань прийняття та розгляду заяв під час внесення відомостей про вступника або заяви до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку;

фахове випробування – форма вступного випробування для вступу на основі здобутого (або такого, що здобувається) ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста / спеціаліста, яка передбачає перевірку здатності до опанування освітньої програми певного рівня вищої освіти на основі здобутих раніше компетентностей;

фіксована (закрита) конкурсна пропозиція (фіксований або закритий конкурс) – конкурсна пропозиція із заздалегідь визначеною кількістю місць для навчання за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням);

широка конкурсна пропозиція (широкий конкурс) – сукупність відкритих конкурсних пропозицій, яка складає спільну пропозицію державними закладами вищої освіти широкого обсягу бюджетних місць для прийому вступників на місця навчання за кошти державного бюджету (за державним замовленням) на певну галузь, спеціальність (спеціалізацію) та форму здобуття освіти. Відкрита конкурсна пропозиція може входити лише до однієї широкої конкурсної пропозиції;

широкий обсяг (суперобсяг) бюджетних місць – кількість місць на відкриті конкурсні пропозиції, які складають широку конкурсну пропозицію, на які може бути надано рекомендацію для зарахування на бюджетні місця.

8. Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України “Про вищу освіту”.

II.  Прийом на навчання для здобуття вищої освіти

 1. Для здобуття ступенів вищої освіти приймаються:

особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста з відповідної спеціальності медичного спрямування, – для здобуття ступеня магістра;

особи, які здобули ступінь бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста з відповідної спеціальності медичного спрямування, – для здобуття ступеня магістра;

особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) з відповідної спеціальності медичного спрямування, – для здобуття ступеня доктора філософії.

Перелік спеціальностей медичного спрямування, з яких може здійснюватися прийом на навчання за ступенем магістра на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, наведено у додатку  до цих Правил.

Для здобуття ступеня доктора філософії за спеціальностями медичного спрямування приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) з відповідної спеціальності медичного спрямування (правила прийому до аспірантури подано в додатку 1).

Для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю також приймаються особи, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план.

 1. Вступники приймаються на навчання на перший курс.

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, зараховуються на другий курс із нормативним строком навчання на вакантні ліцензійні місця. Прийом на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальністю 5.12010101 «Лікувальна справа» і 5.12010102 «Сестринська справа»)для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 222 «Медицина» здійснюється за результатами фахових вступних випробувань без подання сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання.

Для здобуття ступеня магістра медичного спрямування за іншою спеціальністю особи приймаються на перший або другий курс за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала документа про вищу освіту бакалавра чи магістра.

3. У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до диплома молодшого спеціаліста його середній бал вважається таким, що дорівнює мінімальному рівню, передбаченому для такого типу документів. У разі відсутності з об’єктивних причин додатку до диплома бакалавра його середній бал вважається таким, що дорівнює мінімальному рівню, передбаченому для такого типу документів.

4. Програми вступних фахових випробувань визначені Університетом.

5. Здобувачі вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі ступеня бакалавра або раніше здобутого ступеня вищої освіти, які були відраховані або перервали навчання у зв’язку з академічною відпусткою, мають право бути поновленими для завершення навчання в ПЗВО “МЄУ” за цим самим освітньо-кваліфікаційним рівнем за індивідуальним навчальним планом за тією самою або спорідненою в межах галузі знань спеціальністю.

Здобувачі вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста медичного спрямування, які були відраховані або перервали навчання у зв’язку з академічною відпусткою, мають право бути поновленими в Університеті для продовження навчання для здобуття ступеня магістра на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за тією самою або спорідненою в межах галузі знань спеціальністю.

6. Прийом на навчання проводиться за спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266. Прийом на навчання на четвертий та наступні курси проводиться за спеціальностями (напрямами підготовки) відповідно до переліку спеціальностей, напрямів підготовки, за якими здійснювався прийом на перший курс відповідного року набору.

7. Відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2019 році, прийом вступників на навчання проводиться на конкурсні пропозиції, які самостійно формує заклад вищої освіти.

 • галузь знань 22 «Охорона здоров’я», за спеціальністю 222 «Медицина», термін навчання 6 років

8. Відповідно до п. 6 пп. 3 наказу Міністерства освіти і науки «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства» від 01 листопада 2013 за № 1541, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 р. за № 2004/24536, та п. 6 пп. 3 наказу Міністерства освіти і науки «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки від 01 листопада 2013 за № 1541» від 11 грудня 2015 року за №1272, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 січня 2016 року за № 8/28138, Порядку організації набору на навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства, поновлення іноземних студентів на навчання відбувається «упродовж року для навчання за програмами підготовчого факультету, відділення (підрозділу), з вивчення державної мови та/або мови навчання, а також для здобуття післядипломної освіти, підвищення кваліфікації, стажування, у порядку переведення та поновлення – на підставі рішення приймальної комісії навчального закладу за результатами вивчення нею документів», що не суперечить чинному законодавству України у сфері надання освітніх послуг.

9. Особливості прийому на навчання до Університету осіб, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї після 01 січня 2019 року, визначаються наказом № 560.

10. Особливості прийому на навчання до ПЗВО “МЄУ” осіб, місцем проживання яких є територія проведення операції об’єднаних сил(на період її проведення) або які переселилися з неї після 01 січня 2019 року, визначаються наказом № 697.

11. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця, і які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України.

12. Особи, які навчаються у ПЗВО “МЄУ”, мають право на навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у декількох закладах вищої освіти.

13. Для вступників, які потребують поселення в гуртожиток під час вступу до ПЗВО “МЄУ”, надається одне койко-місце на період подачі документів до приймальної комісії і складання екзаменів.

III. Джерела фінансування здобуття вищої освіти

 1. Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти в ПЗВО “МЄУ” здійснюється:

 • за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах контракту);

 • за кошти грантів, які може отримати ПЗВО “МЄУ” на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії.

IV. Обсяги прийому

 1. Прийом до ПЗВО “МЄУ” на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу для кожної спеціальності. Прийом на навчання на другий та наступні курси здійснюється в межах ліцензованого обсягу. Перевищення ліцензованого обсягу допускається у разі продовження навчання особами, які робили перерву у навчанні з визначених законом причин, а також у випадках, передбачених законодавством, і за рішенням суду (параграф 7 Постанови Кабінету міністрів України № 347 від 10. 05. 2018 року та Постанова Кабінету міністрів України № 1187 від 30. 12. 2015 року.

Ліцензований обсяг при зарахуванні для здобуття вищої освіти для кожного рівня вищої освіти та спеціальності обліковується за календарний рік, який триває з 01 січня по 31 грудня.

V.  Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

 1. Для вступу на навчання до ПЗВО “МЄУ” на перший курс для здобуття ступеня магістра медичного спрямування на основі повної загальної середньої освіти за денною формою здобуття освіти:

реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня;

прийом заяв та документів, передбачених розділом VI Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти у 2019 році та розділом VI Правил прийому на навчання до ПЗВО “МЄУ”, розпочинається 10 липня, закінчується о 18.00 годині 16 липня для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів; о 18.00 годині 22 липня – для осіб, які вступають тільки за результатами зовнішнього незалежного оцінювання;

вступні іспити проводяться з 17 до 22 липня включно;

співбесіди проводяться з 17 до 19 липня включно.

Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції здійснюється 02 серпня. Наказ про зарахування видається до 07 серпня.

 1. Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за денною формою здобуття освіти прийом заяв та документів розпочинається 10 липня і закінчується о 18.00 годині 22 липня.

Фахові вступні випробування проводяться з 23 липня до 30 липня.

Надання рекомендацій для зарахування та оприлюднення списку рекомендованих до вступу здійснюється не пізніше 02 серпня. Наказ про зарахування видається до 07 серпня.

 1. Для вступу на навчання за денною формою здобуття освіти для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, а також ступеня магістра прийом документів починається 10 липня і закінчується 22 липня.

Для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) додаткові вступні випробування проводяться з 23 липня по 30 липня.

Надання рекомендацій для зарахування та оприлюднення списку рекомендованих до вступу здійснюється не пізніше 02 серпня. Наказ про зарахування видається до 07 серпня.

      4. Виконання вимог до зарахування – до 06 серпня.

 1. Реєстрація електронних кабінетів вступників закінчується З0 серпня.

 2. Порядок роботи приймальної комісії ПЗВО “МЄУ”:

понеділок – п’ятниця з 9:00 до 17:00;

10 – 30 липня 2019 року:

понеділок – п’ятниця з 10:00 до 18:00;

субота – з 10:00 до 15:00.

Порядок і строки прийому заяв і документів та терміни зарахування на перший курс для здобуття ступеня магістра медичного спрямування на основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

вступники на основі повної

загальної середньої освіти

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту з 02 липня 2019 року
Закінчення реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту

о 18 год. 00 хв.

22 липня 2019 року

Прийом заяв та документів, передбачених розділом VІ цих Правил

з 10 липня 2019 року

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів

о 18 год. 00 хв.

16 липня 2019 року

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання

о 18 год. 00 хв.

22 липня 2019 року

Вступні іспити

з 17 до 22 липня

2019 року включно

Співбесіди

з 17 до 19 липня

2019 року включно

Термін оприлюднення списку рекомендованих до зарахування

02 серпня 2019 року

Термін зарахування вступників

до 07 серпня 2019 року

(додаткове зарахування не пізніше 18. 00 години 19 вересня 2019 року)

Порядок і строки прийому заяв і документів та терміни зарахування абітурієнтів, які вступають на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за денною формою навчання

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

вступники на основі

освітньо-кваліфікаційного рівня

молодшого спеціаліста

Прийом заяв та документів, передбачених розділом VІ цих Правил

з 10 липня 2019 року

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі фахових вступних випробувань

о 18 год. 00 хв.

22 липня 2019 року

Фахові вступні випробування

з 23 до 30 липня

2019 року включно

Термін оприлюднення списку рекомендованих до зарахування

02 серпня 2019 року

Термін зарахування вступників

до 07 серпня 2019 року

(додаткове зарахування не пізніше

18. 00 години 19 вересня 2019 року)


Порядок і строки прийому заяв і документів та терміни зарахування іноземців, осіб без громадянства

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

вступники на основі повної

загальної середньої освіти

Початок прийому заяв та документів
 1. 10 липня 2019 року;
Закінчення прийому заяв та документів від іноземців та осіб без громадянства, закордонних українців, біженців та осіб, які потребують додаткового захисту
 1. о 18 годині

30 жовтня 2019 року;

Строки проведення ПЗВО “МЄУ” вступних випробувань з іноземцями, особами без громадянства, закордонних українців, біженцями та особами, які потребують додаткового захисту
 1. 20 – 25 серпня,

 2. 20 – 25 вересня,

 3. 24 – 30 жовтня;

Терміни зарахування іноземців та осіб без громадянства, закордонних українців, біженців та осіб, які потребують додаткового захисту
 1. до 18 години

31 жовтня 2019 року.

VI.  Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному

відборі до закладів вищої освіти

 1. Вступники на основі повної загальної середньої освіти подають заяви:

тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків; тільки у паперовій формі:

для реалізації права на вступ за співбесідою, за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у закладі вищої освіти;

за наявності розбіжностей в даних вступника в Єдиній базі (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і в атестаті про повну загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;

у разі подання іноземного документа про освіту;

у разі подання заяви іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають в Україні;

у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;

у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів, якщо вступник не зареєстрував електронний кабінет раніше;

для реалізації права на нарахування додаткових балів, передбачених у п. 5 розділу VII Правил прийому;

у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії Академії.

 1. Вступники для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за всіма спеціальностями подають заяви тільки у паперовій формі.

Інші категорії вступників, крім зазначених у пункті 1 цього розділу, подають заяви тільки в паперовій формі.

 1. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією Академії згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2019 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2018 року № 1096.

Для надання допомоги вступникам при поданні заяв в електронній формі при приймальній комісії Академії створюється консультаційний центр. Вступники можуть звернутися до консультаційного центру з метою створення електронного кабінету, внесення заяв в електронній формі, завантаження додатка до документа про повну загальну середню освіту, довідки про реєстрацію місця проживання (у разі необхідності), згідно з додатком 13 Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207.

 1. Заява в паперовій формі подається вступником або його уповноваженою особою особисто до приймальної комісії ПЗВО “МЄУ”. Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструються уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі в день прийняття заяви.

 2. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації, освітньої програми) та форми здобуття освіти.

Під час подання заяв на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції вступники обов’язково зазначають: “претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення”.

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь у конкурсі виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

 1. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

документа, що посвідчує особу;

військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти.

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2019 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом № 560 та наказом № 697 відповідно.

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень. Ця довідка дійсна впродовж чотирьох місяців і повинна бути замінена на відповідний документ про освіту та додаток до нього.

 1. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

копію довідки про призначення ідентифікаційного номера;

копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

медичну довідку, форма 086/о;

дві папки для паперів А4 на зав′язках;

чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

 1. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, подаються вступником особисто при поданні документів у паперовій формі у визначені цими Правилами терміни. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, унеможливлюють їх реалізацію.

 2. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною (відбірковою) комісією ПЗВО “МЄУ”. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

 3. Приймальна комісія здійснює перевірку підстав для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти.

Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази. У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії).

 1. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до ПЗВО “МЄУ” протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти на підставі даних, внесених до Єдиної бази.

 2. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (напряму підготовки, спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів, зарахування за співбесідою фіксуються в заяві вступника та підтверджуються його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

Вступник має право до дати закінчення подання електронних заяв скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, зареєстровану та допущену до конкурсу у закладах вищої освіти, без права подання нової заяви з такою ж пріоритетністю.

 1. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.

VII.  Конкурсний відбір, його організація та проведення

 1. Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти в ПЗВО “МЄУ” здійснюється за результатами вступних випробувань:

для вступу на перший курс на навчання для здобуття ступеня магістра медичного спрямування на основі повної загальної середньої освіти – у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступних іспитів або співбесіди в передбачених цими Правилами випадках; у 2019 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018 та 2019 років;

для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти – у формі фахових вступних випробувань (для вступу на другий курс), у формі вступних іспитів (для вступу на І курс) для осіб, які здобули ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти за іншою спеціальністю (напрямом підготовки).

 1. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти у 2019 році та Правил прийому на навчання до ПЗВО “МЄУ”.

 2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на перший курс для здобуття ступеня магістра медичного спрямування, зараховуються бали сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів) з трьох конкурсних предметів.

Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра медичного спрямування на основі повної загальної середньої освіти:

за балами сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання:

1-ий конкурсний предмет – українська мова і література;

2-ий конкурсний предмет – біологія або хімія;

3-ий конкурсний предмет – математика або фізика;

за результатами вступних іспитів – українська мова і література, біологія або хімія, математика або фізика.

 1. Прийом на навчання на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» на другий курс проводиться за результатами вступних фахових випробувань із анатомії, фізіології, гістології (спеціальність 222 «Медицина»)

Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання для здобуття ступеня магістра, зараховуються результати вступних іспитів з української мови і літератури, біології абохімії, математики або фізики (на І курс) або фахових випробувань із анатомії, фізіології, гістології (на ІІ курс).

 1. Конкурсний бал розраховується:

 1. для вступу на перший курс для здобуття ступеня магістра медичного спрямування на основі повної загальної середньої освіти за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = К1 * ПІ + К2 * П2 + КЗ * ПЗ + К4 * А + К5 * ОУ,

де ПІ, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та другого предметів; ПЗ – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту з третього предмета або творчого конкурсу; А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений у шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100 – 200 (додаток 5), ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів закладу вищої освіти для вступу до нього за шкалою від 100 до 200 балів при вступі на спеціальності (спеціалізації), зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 2). Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, КЗ, К4, К5 встановлюються закладом вищої освіти з точністю до 0,01: К1, К2, КЗ встановлюються на рівні не менше 0,2 кожний; у разі проведення творчого конкурсу КЗ не повинен перевищувати 0,25 (0,5 – для спеціальностей галузі знань 02 “Культура і мистецтво” та спеціальності 191 “Архітектура та містобудування”); К4 не може перевищувати 0,1; К5 не може перевищувати 0,05. Сума коефіцієнтів К1, К2, КЗ, К4, К5 для кожної конкурсної пропозиції має дорівнювати 1.

Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: “З” відповідає “6”, “4” відповідає “9”, “5” відповідає “12”. У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про повну загальну середню освіту його середній бал в 12-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 2.

Особам, які є членами збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України), Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх (за поданням Мінмолодьспорт України) зараховуються оцінки по 200 балів з двох вступних випробувань за вибором вступника.

Для спортсменів різних вікових груп, які посідали призові місця на чемпіонатах світу, Європи та чемпіонів України з олімпійських видів спорту протягом 2017-2019 років, останній доданок встановлюється рівним 10, а якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200. Документом, що підтверджує статус призера або переможця зазначених змагань, є диплом (грамота, сертифікат тощо), виданий організаторами змагань з визначенням прізвища, ім’я особи , назви змагань, дати та місця їх проведення, зайнятого місця та результату. Інформацію про них приймальні комісії отримують з Єдиної бази.

Призерам (особам, нагородженим дипломами І – III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад в рік вступу з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України в рік вступу останній доданок встановлюється рівним 10, а якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200. Інформацію про них приймальні комісії отримують з Єдиної бази.

Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК), галузевий (ГК), сільський (СК) та першочерговий (ПЧК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:

РК дорівнює 1,00 для конкурсних пропозицій закладів вищої освіти (відокремлених структурних підрозділів закладів вищої освіти, структурних підрозділів закладів вищої освіти, які знаходяться в іншому населеному пункті, ніж місцезнаходження закладу вищої освіти) у місті Києві, 1,04 – у Донецькій, Житомирській, Кіровоградській, Луганській, Миколаївській, Сумській, Херсонській, Хмельницькій, Чернігівській, Черкаській областях, 1,02 – в інших випадках;

ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв з пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності (предметні спеціальності, спеціалізації), які передбачені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка, та 1,00 в інших випадках;

СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу, та 1,00 в інших випадках.

Вступники надають довідку про реєстрацію місця проживання (у разі необхідності), згідно з додатком 13 Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207.

СК для осіб, що є внутрішньо переміщеними особами та проживають у селі без реєстрації не застосовується.

Приймальна комісія здійснює перевірку відповідності довідки додатку 13 Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207, поданої в паперовій формі, затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію до Єдиної бази. У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює відповідної довідки на підставі його сканованої копії (фотокопії).

ПЧК дорівнює 1,05 для осіб, які мають право на першочергове зарахування до вищих медичних і педагогічних навчальних закладів, відповідно до абзацу шостого частини третьої статті 44 Закону України “Про вищу освіту”, передбачене Порядком реалізації права на першочергове зарахування до закладів вищої медичної і педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням осіб, які уклали угоду про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищі міського типу постанови Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 року № 417, та 1,00 в інших випадках.

Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200;

 1. в інших випадках конкурсний бал розраховується як сума балів за вступні випробування та інші показники конкурсного відбору відповідно до Правил прийому з урахуванням права на першочергове зарахування (шляхом множення конкурсного бала на 1,05) до вищих медичних і педагогічних навчальних закладів.

 1. У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню.

За різної кількості складових у конкурсному балі повинен дотримуватись принцип рівності прав вступників.

 1. Мінімальні значення кількості балів із вступних випробувань для вступу на основі повної загальної середньої освіти, з якими вступник допускається до участі у конкурсі:

– 100 балів з першого конкурсного предмета;

– 150 балів з другого та третього конкурсних предметів.

Результати вступних іспитів для вступників на основі повної загальної середньої освіти оцінюються за шкалою від 100/150 до 200 балів.

 1. Програми співбесід, які включають і порядок оцінювання результатів співбесіди, затверджуються головою приймальної комісії ПЗВО “МЄУ” за три місяці до початку прийому документів.

Вступні іспити для вступників на основі повної загальної середньої освіти проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання. Голова приймальної комісії затверджує порядок оцінювання за результатами вступного іспиту, який включає структуру підсумкового балу.

Програми співбесід, вступних іспитів, фахових випробувань, оприлюднюються на веб-сайті ПЗВО “МЄУ”. У програмах вміщено критерії оцінювання, структура оцінки і порядок оцінювання підготовленості вступників.

12. Програми фахових випробувань, які включають і порядок оцінювання результатів, затверджуються головою приймальної комісії ПЗВО “МЄУ” за три місяці до початку прийому документів.

Для конкурсного відбору осіб, які вступають на основі здобутих освітньо-кваліфікаційних рівнів (ступенів) молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр для здобуття ступеня магістра, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів вступних фахових випробувань (письмове тестування) та середнього бала документа (додатка до документа) про здобутий освітньо- кваліфікаційний рівень (ступінь), на основі якого здійснюється вступ.

13. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального значення, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.

14. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені ПЗВО “МЄУ”, розглядає апеляційна комісія ПЗВО “МЄУ”, склад та порядок роботи якої затверджено наказом ректора. Заяви про ознайомлення з помилками, допущеними в письмовій роботі, подаються особисто абітурієнтами не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки вступного випробування. Ознайомлення абітурієнта з письмовою роботою проводиться не пізніше наступного робочого дня після подання заяви. Заяви на апеляції подаються в день ознайомлення з помилками в письмовій роботі й розглядаються протягом двох наступних робочих днів. Апеляції на результати співбесіди розглядає апеляційна комісія не пізніше наступного дня після їх проведення. Додаткове опитування чи тестування абітурієнтів при розгляді апеляцій не допускається.

15. Вступні випробування проводяться відповідно до визначених правилами прийому графіків проведення вступних випробувань за затвердженим Головою приймальної комісії розкладом.

Відомості про результати вступних випробувань та інших конкурсних показників вносяться до запису про вступника в Єдиній базі та його електронному кабінеті, оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії.

16. Роботи вступників, виконані ними на вступних іспитах, фахових випробуваннях, співбесідах, зберігаються в особових справах здобувачів вищої освіти. Роботи вступників, виконані ними на вступних іспитах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються не менше одного року, після чого знищуються, про що складається акт.

17. Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть бути зараховані для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію в ПЗВО “МЄУ”.

18. У разі зміни балів з конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання за результатами апеляцій, приймальна комісія, після відповідного повідомлення Єдиної бази, вносить відповідні зміни в документацію, перераховує конкурсний бал.

19. Інформацію про призерів (осіб нагороджених дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України приймальна комісія отримує з Єдиної бази.

20. Тривалість вступного іспиту – письмового тестування (для категорій вступників, яким надане таке право), фахового випробування – 120 хвилин.

21. Критерії оцінювання на вступних випробуваннях та вступних фахових випробуваннях (для категорій вступників, яким надане таке право) затверджуються головами предметних екзаменаційних (фахових) комісій і доводяться до відома вступників (оприлюднення на офіційному веб-сайті) з початку прийому документів. Критерії оцінок є єдиними з кожної дисципліни для всіх спеціальностей і категорій вступу.

22. Оцінки вступних випробувань оголошуються наступного дня після їх проведення. Під час проведення вступних випробувань (особами, яким надане таке право) забороняється використовувати підручники, навчальні посібники, інші матеріали та технічні засоби тощо. При користуванні під час проведення вступних випробувань – письмового тестування – сторонніми джерелами інформації (в тому числі підказуванням) вступник без попередження усувається від участі у них, про що складається акт. На його екзаменаційній роботі викладач вказує причину усунення та час. При перевірці така робота дешифрується і вона оцінюється балами, нижчими за мінімальний рівень (нижче за 100 балів з української мови та літератури, 150 – з хімії та біології; 150 – з фахових випробувань) незалежно від обсягу і змісту написаного.

23. Апеляції з питань усунення від тестування не розглядаються.

24. Результати вступних випробувань – письмового тестування – відповідно до затверджених критеріїв оцінюються за 200-бальною шкалою за наступною схемою:

200-бальна система 12-бальна система 5-бальна система

198-200

194-197

190-193

12 (відмінно)

11

10

«5» (відмінно)

183-189

177-182

170-176

9 (добре)

8

7

«4» (добре)

163-169

157-162

150-156

6 (задовільно)

5

4

«3» (задовільно)

99-149

1-3 (незадовільно)

«2» (незадовільно)

Результати письмового тестування з української мови і літератури відповідно до затверджених критеріїв оцінюються за 200-бальною шкалою за наступною схемою:

200-бальна система 12-бальна система 5-бальна система

195-200

187-194

180-186

12 (відмінно)

11

10

«5» (відмінно)

168-179

154-167

140-153

9 (добре)

8

7

«4» (добре)

127-139

114-126

101-113

6 (задовільно)

5

4

«3» (задовільно)

До 101

1-3 (незадовільно)

«2» (незадовільно)

VIII. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття

вищої освіти

 1. Спеціальними умовами щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти є:

зарахування за співбесідою;

участь у конкурсному відборі за іспитами.

 1. Проходять вступні випробування у формі співбесіди та в разі позитивного висновку про проходження співбесіди рекомендуються до зарахування:

особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

особи, яким Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди;

особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення).

 1. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання) та в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше за встановлений ПЗВО “МЄУ” мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі:

особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;

діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа.

Особи цих категорій беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів 2019 року та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2018-2019 року з англійської, французької, німецької, іспанської мов та 2017 – 2019 років з інших предметів (у будь-яких комбінаціях за їх вибором).

 1. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання) та в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше за встановлений ПЗВО “МЄУ” мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі:

особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2019 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти копії медичного висновку за формою первинної облікової документації

№ 086-3/о “Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання”, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 “Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти).

Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів 2019 року та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року з англійської, французької, німецької, іспанської мов та 2017 – 2018 років з інших предметів (у будь-яких комбінаціях за їх вибором).

Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання і якщо не складали зовнішнє незалежне оцінювання з відповідних предметів у 2019 році) та в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше за встановлений ПЗВО “МЄУ” мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі:

особи, які в 2019 році не брали участь в основній чи додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета(ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 “Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або копії такого документа).

Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів з певного(их) навчального(их) предмета(ів), з яких не брали участь в основній чи додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року, та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2018-2019 років з англійської, французької, німецької, іспанської мов та 2017 – 2019 років з інших предметів (у будь-яких комбінаціях за їх вибором).

 1. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання і якщо не складали зовнішнє незалежне оцінювання з відповідних предметів у 2019 році) та в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше за встановлений ПЗВО “МЄУ” мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі:

особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) починаючи з 01 грудня 2018 року включно;

громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном.

Особи цих категорій беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів зараховуються з предметів, з яких вступник не складав зовнішнє незалежне оцінювання).

IX.  Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування

 1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди (тільки на основі повної загальної середньої освіти);

вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.

 1. Вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди, впорядковуються за алфавітом.

У межах інших зазначених у пункті 1 цього розділу категорій рейтинговий список вступників впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

за пріоритетністю заяви від 1 до останньої;

за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньо- кваліфікаційний) рівень від більшого до меншого;

Якщо встановлені в третьому – п’ятого абзацах цього пункту правила не дозволяють визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, то приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить його до Єдиної бази.

 1. У рейтинговому списку вступників зазначаються:

ступінь вищої освіти, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма здобуття освіти;

прізвище, ім’я та по батькові вступника; конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою); пріоритетність заяви, зазначена вступником (тільки для конкурсних пропозицій, що використовують пріоритетність);

ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди (тільки на основі повної загальної середньої освіти).

середній бал додатка до документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень).

 1. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті Академії.

 2. Списки вступників, рекомендованих до зарахування, затверджуються рішенням приймальної комісії і оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальних комісій та веб-сайті ПЗВО “МЄУ” відповідно до строків, визначених у розділі V Правил прийому.

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і врейтинговому списку вступників відповідно до пункту 3 цього розділу.

 1. Списки рекомендованих до зарахування оновлюються після виконання/невиконання вступниками на здобуття ступеня магістра медичного спрямування вимог для зарахування на навчання відповідно до розділу X Правил прийому з урахуванням їх черговості в рейтинговому списку вступників.

 2. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальних комісій ПЗВО “МЄУ”.

Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розмішується на веб-сайті Академії, а також відображається у кабінеті вступника в Єдиній базі.

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку.

X.  Реалізація права вступників на обрання місця навчання

 1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі V Правил прийому або відповідно до нього, зобов’язані виконати вимоги для зарахування: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів, передбачених Правилами прийому, до приймальної (відбіркової) комісії ПЗВО “МЄУ”. Подані оригінали документів зберігаються в ПЗВО “МЄУ” протягом усього періоду навчання. Вступник, у якого після подання заяви, але до виконання вимог для зарахування, змінилось прізвище, ім’я, по батькові, додатково особисто пред’являє приймальній (відбірковій) комісії закладу вищої освіти свідоцтво про державну реєстрацію акта цивільного стану щодо відповідної зміни та виданого на його підставі документа, що посвідчує особу, відомості про які вносяться до Єдиної бази. Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того, зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану приймальною комісією.

 2. Особи, які отримали рекомендацію на зарахування і в установлені строки, визначені у розділі V Правил прийому або відповідно до нього, не виконали вимог для зарахування, втрачають право в поточному році на зарахування.

Особи, які отримали рекомендацію на зарахування і в установлені строки, визначені у розділі V цих Правил або відповідно до нього, виконали вимоги для зарахування, підлягають зарахуванню.

XI.  Коригування списку рекомендованих до зарахування

 1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування, передбачених у пункті 1 розділу X цих Правил.

 2. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пункту 1 розділу X Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти у 2019 році та розділу X Правил прийому до Академії.

 3. Вступники при зарахуванні на навчання після закінчення строку прийому документів можуть змінювати спеціальність та форму здобуття освіти на іншу в межах ПЗВО “МЄУ” (за умови наявності результатів необхідних вступних випробувань та за наявності вакантних місць ліцензованого обсягу шляхом перенесення заяви).

 4. Договір про надання освітніх послуг між ПЗВО “МЄУ” та фізичною (юридичною) особою укладається після видання наказу про зарахування. У разі якщо договір не буде укладено протягом двох тижнів з дати видання наказу про зарахування, цей наказ скасовується в частині зарахування цієї особи. Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

 5. При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються в одному із закладів вищої освіти на вибір студента протягом усього строку навчання. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента закладом вищої освіти, у якому вони зберігаються.

ХІІ. Переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти

 1. Переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення вступників, рекомендованих на навчання в ПЗВО “МЄУ” за кошти фізичних та/або юридичних осіб, не передбачено.

XIII. Наказ про зарахування, додатковий конкурс, зарахування за рахунок цільового пільгового державного кредиту

 1. Накази про зарахування на навчання видаються керівником закладу вищої освіти на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії та веб-сайті ПЗВО “МЄУ” у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в розділі V Правил прийому або відповідно до нього.

 2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, передбачених пунктом 5 розділу XVI Правил прийому.

Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування (наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи) до ПЗВО “МЄУ” за власним бажанням, відраховані із ПЗВО “МЄУ” за власним бажанням, у зв’язку з чим таким особам повертаються подані ними документи не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.

 1. Якщо особа без поважних причин не приступила до занять протягом 10 календарних днів від дати їх початку, наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи.

 2. На звільнене(і) в порядку, передбаченому в пунктах 2, 3 цього розділу, місце(я) може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. Участь у додатковому конкурсному відборі згідно з конкурсним балом беруть вступники, які подавали заяву на цю конкурсну пропозицію та були допущені до участі у конкурсі. У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця зараховуються особи з конкурсних пропозицій ПЗВО “МЄУ” за умови збігу вступних випробувань шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію.

 3. Порядок дозарахування на навчання до ПЗВО “МЄУ” за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб у межах ліцензованих обсягів надається за всіма заявами, поданими вступниками.

 4. Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 вересня. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до Єдиної бази до 18.00 години 19 вересня.

XIV.  Особливості прийому на навчання до закладів вищої освіти іноземців та осіб без громадянства

 1. Прийом на навчання до закладів вищої освіти іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України “Про вищу освіту”, “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, “Про закордонних українців”, “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту”, Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 “Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова”, постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2013 року № 684 “Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства”, наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 “Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536.

 2. Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці) можуть здобувати вищу освіту в ПЗВО “МЄУ” за кошти фізичних та/або юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між закладами вищої освіти про міжнародну академічну мобільність.

 3. Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання, вступають до ПЗВО “МЄУ” за акредитованими освітніми програмами (спеціальностями).

Зарахування до ПЗВО “МЄУ” вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб здійснюється:

 1. двічі на рік, до і на початку академічних семестрів (але не пізніше 01 листопада і 01 березня відповідно), для здобуття ступеня магістра;

 2. упродовж року для навчання в аспірантурі, ад’юнктурі, докторантурі.

Приймальна комісія обчислює бали/оцінки вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти. Мінімально необхідне для вступу значення середнього бала із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступне випробування – 3, 34 (6 балів за 12-бальною шкалою).

Зарахування іноземців на навчання на ступінь магістра медичного спрямування на основі загальної освіти здійснюється за результатами вступного випробування з біології/хімії, математики/фізики і мови навчання згідно з графіком роботи приймальної комісії (до 30.10.2019 р. і до 28. 02 2019 р.) та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, і врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий ступінь (рівень) освіти.

Зарахування іноземців на навчання на ступінь магістра медичного спрямування на основі ОКР молодшого спеціаліста, бакалавра за тією ж спеціальністю здійснюється за результатами фахових вступних випробувань з анатомії, гістології і мови навчання згідно з графіком роботи приймальної комісії (до 30.10.2019 р. і до 28. 02. 2019 р.) та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, і врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий ступінь (рівень) освіти.

 1. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до Академії на підставі наказів про зарахування, що формуються в Єдиній базі.

 2. Вимоги Академії щодо відповідності вступників із числа іноземців, які прибули до України з метою навчання, умовам прийому на відповідні рівні вищої освіти, а також строки прийому заяв і документів, проведення вступних випробувань та зарахування зазначено у Правилах прийому (розділи , VІ, VІІ. 7, 8, 9, 10 розділу ХІV) та оприлюднено на офіційному веб-сайті ПЗВО “МЄУ”.

6. Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні і статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, при вступі до ПЗВО “МЄУ” користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

7. Прийом іноземців на навчання здійснюється на підставі:

– міжнародних договорів України;

– загальнодержавних програм;

– договорів, укладених Академією. з юридичними та фізичними особами.

8. Іноземці подають до ПЗВО “МЄУ” такі документи:

1) анкету встановленого зразка;

2) копію документа про освіту та одержані з навчальних дисциплін оцінки (бали);

3) документ про відсутність ВІЛ-інфекції, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

4) медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець і виданий не пізніше, ніж за два місяці до від’їзду на навчання до України;

5) страховий поліс щодо подання екстреної медичної допомоги (крім іноземців, що прибули з країн, з якими укладено угоди про безплатне надання екстреної медичної допомоги);

6) копію документа про народження;

7) 6 фотокарток розміром 60×40 мм;

Зазначені в підпунктах “2”, “4”, “6” пункту 9 документи повинні бути засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі та легалізовані у встановленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

9. Прийом документів до ПЗВО “МЄУ” проводиться з 10 липня по 30 жовтня

2019 року, з 01 листопада 2019 року до 27 лютого 2020 року.

Строки проведення вступних випробувань – щопонеділка (у період з 13 липня 2019 року по 30 жовтня 2019 року);щопонеділка (у період з 02 листопада 2019 року по 27 лютого 2020 року).

Терміни зарахування для здобуття вищої освіти – до 31 жовтня 2018 року

(включно); до 28 лютого 2020 року (включно).

10. Зарахування до ПЗВО “МЄУ” за результатами тестування при позитивній різниці між ліцензованим обсягом підготовки іноземних громадян та кількістю абітурієнтів з їх числа проводиться за рейтинговим списком. За умови наявності однакового рейтингового бала перевагу мають:

1) абітурієнти, які мають вищий середній бал атестата;

2) абітурієнти, які мають вищий середній бал підготовчого факультету;

3) абітурієнти, які мають середню медичну освіту;

4) абітурієнти, які мають медичний стаж;

5) абітурієнти, які здобувають другу вищу освіту.

XV.  Вимоги до Правил прийому

1. Правила прийому в 2019 році розроблено відповідно до законодавства України, затверджено , розміщено на веб-сайті ПЗВО “МЄУ”. Правила прийому діють протягом календарного року.

2. Правила прийому оприлюднено державною мовою.

3. Правила прийому містять:

– перелік акредитованих освітніх програм (акредитація освітніх програм підтверджується сертифікатами про акредитацію відповідних освітніх програм, спеціальностей та напрямів підготовки), а також конкурсних пропозицій, за якими здійснюється прийом на кожний рівень вищої освіти;

– до 31 грудня 2018 року правила прийому подаються закладом вищої освіти, до Єдиної бази для верифікації переліку спеціальностей з одночасним внесенням до неї відкритих та фіксованих (закритих) конкурсних пропозицій;

– небюджетні конкурсні пропозиції можуть вноситись до Єдиної бази до 01 червня 2019 року.

Створення та внесення будь-яких нових конкурсних пропозицій для здобуття ступеня вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти у період з 01 червня 2019 року до 15 серпня 2019 року не здійснюється.

XVI.  Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому

до закладів вищої освіти

 1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації) за умови наявності акредитації журналістів у приймальній комісії.

2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальна комісія ПЗВО “МЄУ” створює належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надає їм можливість ознайомлення до засідання з документами, що надаються членам приймальної комісії.

3. ПЗВО “МЄУ” забезпечує умови для ознайомлення вступників з ліцензією на провадження освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (напряму підготовки, освітньої програми). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг за кожною конкурсною пропозицією (спеціальністю, освітньою програмою, напрямом підготовки) та ступенем оприлюднюються на веб-сайті не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

4. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на офіційному веб-сайті ПЗВО “МЄУ”.

5. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту, про наявність права на зарахування за квотами, права на зарахування за співбесідою, про участь в учнівських олімпіадах та конкурсах-захистах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для скасування наказу про зарахування в частині, що стосується цього вступника.

6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, вартість навчання за спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програм,осіб (прізвища та ініціали), які подали заяви щодо вступу, їх рекомендування до зарахування та зарахування до закладів вищої освіти здійснюється інформаційними системами на підставі даних Єдиної бази через розділ «Вступ» веб-сайту Єдиної бази за адресоюhttps://vstup.edbo.gov.ua/а також інформаційними системами (відповідно до договорів, укладених власниками (розпорядниками) таких систем з технічним адміністратором Єдиної бази).

 

<

Останні Новини

Вступ 2019-2020 відкритий для студентів-іноземців!

Подайте заявку та отримайте вищу освіту в Україні! Навчайтеся в Європі!