Нова адреса сайту: ieu.edu.ua

Ukraine

English

France

Телефон

+38 050 713 36 24
+38 067 105 58 77

Пошта

ieu.ukraine@gmail.com

Умови навчання та проживання іноземців

  • Головна
  • Умови навчання та проживання іноземців

ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ

В СТУДЕНТСЬКИХ ГУРТОЖИТКАХ ПРИВАТНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ «МІЖНАРОДНИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

 

  1. Загальні положення

1.1. Правила вводяться з метою ефективного використання житлових площ, забезпечення високого рівня культури проживання студентів, інтернів, магістрів, клінічних ординаторів, аспірантів і докторантів Університету, а також слухачів факультету підвищення кваліфікації викладачів, підготовчого відділення для іноземних громадян (далі – студентів) в гуртожитках Університету.

1.2. Правила є основним нормативним документом, який регламентує організацію та проведення поселення іногородніх студентів Університету, умови їх проживання, внутрішній розпорядок в студентських гуртожитках, права і обов’язки мешканців гуртожитку, порядок заохочень та стягнень;

1.3. Внутрішній розпорядок у гуртожитках Університету регламентується Правилами, затвердженими Ректором Університету, узгодженим з Студентськими парламентом і профспілковим комітетом.

1.4. Права і обов’язки співробітників гуртожитків Університету визначаються посадовими інструкціями, затвердженими Ректором Університету.

1.5. З кожним студентом підписується угода на проживання і Додаток до неї, в якій передбачається виконання Правил внутрішнього розпорядку для всіх категорій осіб, що навчаються в Університеті, Правил а також збереження матеріальних цінностей і відшкодування завданих збитків;

1.6. Заселення в гуртожитку Університету здійснюється після створення в них необхідних житлово-побутових умов для проживання, отримання дозволу санітарно-епідеміологічної станції, а також реєстрації гуртожитку у порядку, встановленому чинним законодавством України.

1.7. Особа, що поселяється в гуртожитку, зобов’язана особисто пред’явити паспорт Паспортисту гуртожитку, а завідувачу гуртожитку (коменданту) ордер на проживання і місце в гуртожитку, документ про попередню оплату за проживання не менш, ніж за місяць вперед. Вона повинна пройти інструктаж з пожежної безпеки, з експлуатації електропобутових приладів, радіоапаратури і газового обладнання, а також по використанню ліфтами (при їх наявності в гуртожитку). Інструктаж здійснюється завідувачем (комендантом) і підтверджується особистим підписом в спеціальному журналі.

1.8. Іноземні громадяни, які навчаються в Університеті, розміщуються в його гуртожитках на загальних підставах, якщо інше не передбачено договором.

1.9. Проживання в студентських гуртожитках співробітників Університету, сторонніх осіб, розміщення підрозділів, а також інших організацій дозволяється як виняток і тільки з дозволу ректора Університету.

1.10. Надання місця для тимчасового проживання учнів, студентів, абітурієнтів, аспірантів, докторантів і слухачів підготовчих курсів в гуртожитках Університету здійснюється відповідно до затвердженого Положення про поселення.

1.11. Жителям, які проживають в гуртожитку Університету, можуть бути (в разі необхідності) надані місця проживання в іншій кімнаті (блоці) без погіршення житлових умов.

1.12. Після закінчення навчання, при відрахуванні з навчального закладу, переведення на заочну форму навчання, добровільну відмову від проживання в гуртожитку, мешканці повинні здати кімнату завідувачу гуртожитку протягом 7 днів і знятися з паспортної реєстрації. Після здачі кімнати і зняття з паспортної реєстрації в обхідному листі студента завідувач гуртожитком і паспортист роблять відповідні позначки.

1.13. Правила розроблені на підставі:

– Примірного положення про студентський гуртожиток вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України;

– Положення про студентський гуртожиток Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний Європейський університет»;

– Положення про поселення та проживання в гуртожитках Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний Європейський університет»;

– Статуту ПЗВО «МЄУ»;

– Наказу по Університету по організації поселення студентів, інтернів, магістрів, клінічних ординаторів, аспірантів і докторантів в гуртожитку ПЗВО «МЄУ» на поточний навчальний рік;

– Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;

– Постанови Кабінету Міністрів України № 433 від 16.06.1995 р “. Про поліпшення матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків “;

– Указу Президента України № 524/99 від 19.05.1999 р .. “Про державну допомогу дітям, які навчаються за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах”;

– Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” від 22.09.2011 р.;

– Житлового кодексу Української РСР від 30.06.1983 року (стаття 128 “Порядок надання жилої площі в гуртожитках” зі змінами, внесеними згідно із Законом N 3 167-IV (3167-15) від 01.12.2005).

  1. УМОВИ ПРОЖИВАННЯ

2.1. У кожному житловому блоці або на поверсі гуртожитку з числа його жителів обирається староста. Опис майна і речей загального користування в кімнаті, підписана кожним жителем кімнати, зберігається в завідувача гуртожитком. Майно для особистого користування, а також предмети загального користування видаються жителям під їх особисту відповідальність.

2.2. Жителям гуртожитку видаються перепустки на право входу в гуртожиток.

2.3. Мешканцям гуртожитку, при наявності пропуску, забезпечується цілодобовий безперешкодний доступ на вхід і 6.00 до 23.00 на вихід, а з 23.00 по 6.00 вихід з гуртожитку здійснюється з попереднім подачею заяви на ім’я завідувача гуртожитком, із зазначенням причини.

2.4. Перебування гостей дозволяється тільки з 08.00 до 23.00.

2.4.1. При вході в гуртожиток відвідувачі пред’являють документ, що засвідчує особу і реєструються в книзі відвідувачів. Продовження терміну перебування батьків студента в гуртожитку можливе тільки з письмового дозволу завідувача гуртожитком;

2.4.2. Черговий студент повідомляє мешканця гуртожитку про прибулих гостей. Мешканець гуртожитку після реєстрації гостей в журналі відвідувань, супроводжує їх у свою кімнату;

2.4.3. Відповідальність за своєчасний догляд відвідувачем гуртожитку і дотримання ним правил внутрішнього розпорядку несуть мешканці, які запросили зазначених осіб.

2.5. З 22.00 і до 7.00. в гуртожитку повинна дотримуватися тиша.

2.6. Всі жителі залучаються до чергування в гуртожитку і в господарських робіт із самообслуговування згідно з графіком, розробленим органами студентського самоврядування та узгодженим з студентами. Щодня виконуються роботи по підтриманню порядку і чистоти в своїх житлових і робочих кімнатах.

2.7. Приміщення для приготування їжі працюють цілодобово.

III. Права і обов’язки мешканців гуртожитку

3.1. Мешканці гуртожитку мають право:

– Користуватися приміщеннями, обладнанням і майном гуртожитку;

– На недоторканність власного майна в кімнатах (у відсутності мешканців без їх дозволу кімнату не може бути відкрито, крім аварійних і надзвичайних ситуацій, передбачених нормативно-правовою базою)

– Обирати студентську раду в складі старост блоків, поверхів і гуртожитки і бути обраними до її складу;

– Брати участь через органи студентського самоврядування у вирішенні питань, пов’язаних з поліпшенням житлово-побутових умов, організації виховної роботи і дозвілля, обладнання та оформлення житлових кімнат і інших приміщень гуртожитку, роботи обслуговуючого персоналу і т.п .;

– Вимагати своєчасного ремонту або заміни обладнання, меблів, а також усунення недоліків у побутовому забезпеченні;

– Звертатися зі скаргами до керівництва Університету за якістю роботи обслуговуючого персоналу або житлово-побутових умов, якщо вони не відповідають вимогам даного документа.

3.2. Мешканці гуртожитку зобов’язані:

– користуватись ліжко-місцем, майном, підсобними приміщеннями, місцями Загального Користування виключно за прямим призначенням і на рівних правах з іншими жителями.

– Знати и Суворо дотримуватись Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитках;

– Своєчасно вносити плату за проживання відповідно до Договору на проживання в гуртожитку Університету;

– Пройти Інструктаж і Суворо Дотримуватись правил техніки безпеки, пожежної безпеки при користуванні електричними і газовими приладами, не встановлювати в гуртожитку додаткові електроприлади (Особисті Електропобутові прилади и радіоапаратура мешканців підлягають реєстрації у ЗАВІДУВАЧА гуртожитку, а додатково спожита цими приладами електроенергія відшкодовується Університету згідно з актом) ;

– Здати завідуючому гуртожитку ордер на проживання гуртожитку;

– Здійснювати вхід до гуртожитку Виключно за пред’явленням перепусткою;

– Своєчасно проходити медичний огляд в студентській поліклініці;

– Дотримуватись чистоти і порядку в житлових кімнатах, місцях загально Користування і брати участь у всіх видах робіт, пов’язаних із самообслуговуванням, щоденно прибирати житлові кімнати і блоки;

– Дбайливий ставитись до університетської власності – приміщень, обладнання, майна гуртожитку, економно витрачати електроенергію, газ та воду;

– Постійно Виконувати вимоги інструкції з безпечного Користування газовими плитами, Забезпечувати їх Утримання в чистоті;

– У разі Виникнення пожежі, знати місця розміщення і вміти користуватись ПЕРВИННИМИ засобами пожежогасіння, знати шляхи евакуації;

– Особисті речі, які не потребують щоденного використання, здавати в камеру зберігання; за речі, які не здані на зберігання в період тривалої відсутності студента, адміністрація відповідальності не несе;

– Залишаючи кімнату, вимикати світло, електроприлади, закривати вікна;

– Своєчасно подавати заявки на ремонт електричного, сантехнічного обладнання і меблів;

– Надавати дублікати ключів коменданту гуртожитку, а в разі їх відсутності або заміни замка здати відповідний дублікат в 5-денний термін;

– Відшкодувати заподіяну матеріальну шкоду відповідно до Договору на проживання;

– У разі запрошення відвідувача в гуртожиток, особисто зустріти його біля входу, залишити свою перепустку черговому гуртожитку, забезпечити надання черговому документа, що посвідчує особу відвідувача, провести його до виходу з гуртожитку не пізніше 23.00;

– Про всі надзвичайні події в гуртожитку терміново повідомляти завідувача гуртожитком, працівників охорони і студентська рада;

– У разі тимчасового виїзду (до тижня) з гуртожитку, повідомити про це старосту блоку (сповістивши адресу переїзду)

– Після закінчення навчання або в інших випадках розірвання Договору на проживання, здати майно, інвентар з урахуванням нормального зносу, що знаходилося в користуванні і кімнату в придатному для проживання стані та виселитися з гуртожитку не пізніше 7 днів з дати виходу відповідного наказу або розпорядження;

– При проведенні поточного або аварійного ремонту, переобладнання житлових площ в гуртожитку звільнити приміщення і переселитися в інше, надане Університетом;

– Виконувати розпорядження завідувача гуртожитком і вимоги працівників охорони.

3.3. Жителям гуртожитку забороняється:

– Зберігати, використовувати додаткове електричне обладнання та пристрої електроспоживання, які не передбачені проектно-розрахунковими нормами (електричний чайник, електрообігрівач, кип’ятильник, мікрохвильова піч, подовжувач без запобіжника)

– Самовільно переселятися з однієї кімнати в іншу;

– Переробляти і переносити інвентар і меблі з однієї кімнати в іншу;

– Прати білизну, чистити одяг і взуття в житлових кімнатах;

– Самовільно здійснювати в кімнатах ремонти, переробки і виправлення електропроводки, замінювати дверний замок без дозволу завідувача гуртожитком;

– Створювати шум, а також вмикати радіо, телевізійну апаратуру на гучність, яка ускладнює роботу і відпочинок мешканців інших блоків;

– Проводити масові заходи в гуртожитку без письмового дозволу завідувача гуртожитком;

– Утримувати домашніх тварин;

– Порушувати тишу з 22.00 до 07.00 годин;

– Здійснювати інші дії, які суперечать чинному законодавству України.

3.4. У разі виявлення порушення вищевказаних правил внутрішнього розпорядку в гуртожитках вперше – студенту роблять зауваження і попередження. При повторному фіксуванні порушення – студент отримує догану. Наявність двох доган за період одного навчального року є підставою для відмови в наданні ліжко-місця для проживання на наступний рік. При отриманні третьої догани – студент підлягає достроковому виселенню з гуртожитку.

3.5. Грубими порушеннями Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку вважається:

– Вживання і реалізація спиртних напоїв, наркотичних, токсичних, вибухонебезпечних речовин; перебування в гуртожитку в стані алкогольного, токсичного або наркотичного сп’яніння

– Куріння в житлових і робочих кімнатах;

– Залишення сторонніх осіб після 23.00 і на ніч;

– Ігнорування вимог працівників служби охорони, інших працівників гуртожитку і представників органів студентського ради, Студентського парламенту та профспілкового комітету;

– Самовільне переробки електрообладнання та включення електронагрівальних приладів в житлових кімнатах;

– Умисне заподіяння матеріальної шкоди устаткуванню, меблям, інвентарю і приміщення гуртожитку.

– здійснюванні хуліганських дій, які можуть привести фізичні травми і матеріальні збитки жителям і працівникам гуртожитку.

3.5. У разі виявлення одноразового грубого порушення Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитках студент достроково виселяється з гуртожитку.

  1. IV. Заохочення і стягнення

4.1. За активну участь в культурно-масових заходах і роботі по поліпшенню умов та побутового обслуговування мешканці гуртожитку заохочуються:

– Оголошенням подяки;

– Нагородженням подарунком або грошовою премією.

4.2. За порушення Правил внутрішнього розпорядку і дисципліни в гуртожитку на мешканців накладається стягнення:

– Зауваження, попередження;

– Догану;

– Виселення з гуртожитку;

– Відмова в наданні місця-ліжка для проживання на наступний рік;

– Відрахування з навчального закладу.

4.3. Заохочення і стягнення мешканцям гуртожитків, студентам і аспірантам в установленому порядку виносяться ректором Університету за поданням завідувача гуртожитком, погодженим з головою комісії з поселення, відповідним деканатом і органами студентського самоврядування.

 

ВИТЯГ З ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТУДЕНТСЬКОМУ ГУРТОЖИТКУ

ПРИВАТНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ «МІЖНАРОДНИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

  1. Експлуатація І РЕМОНТ

7.1. Експлуатація гуртожитків здійснюється ПЗВО «МЄУ» згідно правилам, нормам експлуатації, ремонту житлового фонду.

7.2. Безпосереднє керівництво господарською діяльністю і експлуатацією гуртожитків ПЗВО «МЄУ» покладається на проректора з АГР, контроль за виконанням жителями Правил внутрішнього розпорядку – на завідувача гуртожитком, органи студентського самоврядування гуртожитку і заступника декана відповідного факультету.

7.3. ПЗВО «МЄУ», як власник гуртожитку зобов’язаний:

 виконувати умови укладеного з мешканцями гуртожитку Угоди на поселення і Додатки до неї;

 проводити інструктаж з “Правил внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках ПЗВО «МЄУ», правил пожежної безпеки, користування електричним, газовим обладнанням та ліфтами;

 утримувати приміщення гуртожитків відповідно до встановлених санітарних норм і правил;

 укомплектовувати гуртожитки меблями, обладнанням, білизною, інвентарем, інструментом і матеріалами для робіт з обслуговування та прибирання гуртожитку, а також прилеглої території, відповідно до діючих типових норм;

 своєчасно проводити ремонт гуртожитків, інвентарю, обладнання, утримувати в належному стані закріплену територію, зелені насадження;

 надавати мешканцям гуртожитку необхідні комунально-побутові послуги, приміщення для проведення навчально-виховної роботи, самостійного навчання, культурних і спортивних заходів;

 при пошкодженнях і аваріях негайно вживати заходів по ліквідації їх наслідків;

 проводити виконання ремонтів місць загального користування та інженерних мереж, згідно з планом відповідних робіт на поточний навчальний рік;

 переселяти, в разі необхідності, при гострих захворюваннях і відсутності можливості госпіталізувати хворих мешканців гуртожитку в ізолятори;

 укомплектовувати штати гуртожитків в установленому порядку допоміжним персоналом;

 сприяти студентським радам гуртожитків у розвитку самоврядування з питань праці, побуту і відпочинку жителів і тому подібне;

 здійснювати заходи щодо поліпшення житлових і культурно-побутових умов у гуртожитку, своєчасно вживати заходів щодо реалізації пропозицій мешканців та постійно інформувати їх про прийняті рішення;

 забезпечувати необхідний тепловий режим у всіх приміщеннях гуртожитку відповідно до встановлених типовими нормами;

 забезпечувати своєчасне фінансування витрат на утримання гуртожитків;

 у разі необхідності забезпечувати виділення приміщень для організації в гуртожитках навчально-виховної, культурної, спортивної роботи, їдальні і буфетів, оснащувати їх технологічним обладнанням, меблями, посудом і необхідним інвентарем;

 організовувати пропускну систему в гуртожитку і зберігання (за бажанням мешканця) особистих речей у камері схову з додатковою оплатою (при цьому, за збереження речей, документів і грошей жителя, які знаходяться в приміщенні гуртожитку ПЗВО «МЄУ» відповідальності не несе);

 надавати пропуску для входу в гуртожиток.

7.4. Матеріально відповідальними особами в гуртожитках ПЗВО «МЄУ» є завідувачі гуртожитком (коменданти), кастелянка і завідувач камерою схову (при існуванні спеціально обладнаного приміщення).

7.5. Завідувач гуртожитку – посадова особа, яка організовує і несе повну відповідальність за життєдіяльність гуртожитку відповідно до цього Положення та Правилами внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках ПЗВО «МЄУ».

7.6. Завідувач гуртожитку призначається на посаду і звільняється за наказом ректора ПЗВО «МЄУ» з узгодженням зі Студентськими парламентом і профкомом.

7.7. Завідувач гуртожитку безпосередньо підпорядкований проректору з науково-педагогічної роботи та перспективного розвитку Університету та декана відповідного факультету.

7.8. Основним завданням завідувача гуртожитком є ​​створення необхідних житлово-побутових умов для всіх категорій мешканців гуртожитку.

7.9. Завідувач гуртожитку несе повну відповідальність за дотримання Правил внутрішнього розпорядку усіма жителями і допоміжним персоналом гуртожитку.

7.10. Щорічно формує і подає проректору з науково-педагогічної роботи та перспективного розвитку Університету та декана відповідного факультету для затвердження організаційну структуру гуртожитку, штатний розклад і зміни до них (у разі потреби).

7.11. Розробляє і подає на затвердження проректору з науково-педагогічної роботи та перспективного розвитку Університету Положення та інші документи, що регулюють господарську і фінансову діяльність гуртожитку.

7.12. Завідувач гуртожитку здійснює управління допоміжним персоналом гуртожитку, постійний контроль за збереженням матеріальних цінностей.

7.13. Завідувачу гуртожитку підпорядковані:

 кастелянка;

 завідувач камери схову;

 прибиральники приміщень гуртожитку та його території;

 чергові;

 столяр, слюсар-сантехнік і / або інші працівники згідно зі штатним розкладом.

7.14. У разі відпуску та тимчасової відсутності завідувача гуртожитком, його обов’язки виконує кастелянка.

7.15. Завідувач гуртожитку зобов’язаний:

 контролювати своєчасне внесення жителями плати за всі види послуг;

 створювати необхідні житлово-побутові умови для жителів;

 проводити заселення мешканців у суворій відповідності з виданими їм ордерами;

 своєчасно виселяти з гуртожитку тих, хто втратив право на проживання;

 передавати на зберігання житлову кімнату (блок), її обладнання, інвентар старості кімнати (блоку), інвентар і обладнання поверху (секції) – старості поверху (секції);

 забезпечувати належний стан житлових приміщень, під’їздів, інших місць загального користування гуртожитку і на його території;

 організовувати зміст, облік, зберігання та правильне використання матеріальних цінностей, укомплектовувати всі приміщення гуртожитку необхідним інвентарем та обладнанням;

 забезпечувати своєчасний ремонт обладнання та інвентарю гуртожитку, проводити їх своєчасне списання, відповідно до встановлених термінів експлуатації;

 пожежний інвентар тримати в повній комплектності і належному стані;

 організувати і щодня контролювати роботу своїх підлеглих, забезпечувати їх нормальними умовами праці, необхідним інвентарем, інструментами і матеріалом;

 ознайомити під розписку всіх працівників з посадовими інструкціями;

 забезпечувати справність усіх дверних замків, наявність двох комплектів ключів до них і надійне їх зберігання;

 спільно зі студентською радою один раз в тиждень проводити огляд приміщень гуртожитку з обов’язковою відміткою в спеціальному журналі результатів огляду (наявність і стан меблів, обладнання, санітарний стан житлових кімнат і місць загального користування). При виявленні пошкоджень майна проводити службове розслідування щодо виявлення винних, вживати заходів щодо відшкодування завданих ними збитків;

 вести облік електроприладів, що знаходяться в особистому користуванні жителів;

 вести документацію з обліку виконання поточних і капітальних ремонтів технічного стану будівлі та інженерних комунікацій, контролювати і приймати виконані роботи;

 враховувати пропозиції жителів при здійсненні заходів щодо поліпшення житлово-побутових умов;

 дотримуватися правил техніки безпеки та пожежної безпеки. Не менш ніж один раз на півріччя проводити інструктаж всіх працівників гуртожитку по дотриманню правил техніки безпеки при виконанні робіт із записом у журналі інструктажу на робочому місці.

7.16. При від’їзді жителів з гуртожитку на канікули, в академічну відпустку або на практику завідувач гуртожитку зобов’язаний:

 забезпечити прийом виданого майна і ключів від кімнати в належному стані;

 в старості кімнати (блоку), секції, поверху прийняти передане майно, яке було в користуванні;

 закрити і опечатати кімнату.

7.17. Завідувач гуртожитку несе відповідальність

 за незадовільне виконання покладених на нього обов’язків;

 невиконання обов’язків технічним персоналом.

<

Останні Новини

Вступ 2019-2020 відкритий для студентів-іноземців!

Подайте заявку та отримайте вищу освіту в Україні! Навчайтеся в Європі!