Нова адреса сайту: ieu.edu.ua

Ukraine

English

France

Телефон

+38 050 713 36 24
+38 067 105 58 77

Пошта

ieu.ukraine@gmail.com

ПРО УНІВЕРСИТЕТ

ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ “МІЖНАРОДНИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ”

ПЗВО “МЄУ” – це новий сучасний університет європейського рівня. Університет було створено перш за все для надання якісної освіти європейського рівня громадянам України. 

Реформи у системі вищої освіти та медицині спонукали колектив Міжнародного європейського університету шукати шляхи надання вищої освіти за стандартами, наближеними до європейських.

Наразі у ПЗВО “МЄУ” створені всі умови для навчання студентів за спеціальністю 222 Медицина. 

Для забезпечення освітнього процесу здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Медицина» зі спеціальності 222 «Медицина» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» ступеня вищої освіти магістр в ПЗВО «МІЖНАРОДНИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ» створені сучасні умови для навчання, належним чином обладнані лабораторії та спеціалізовані кабінети, що повністю забезпечують практичну підготовку здобувачів та які забезпечені необхідним навчальним, науковим, лікувально-діагностичним обладнанням, зокрема столами, стільцями навчальними, шафами для документів, навчальними дошками, мультимедійними дошками, проекційними екранами, мультимедійними проекторами, навчальними матеріалами (таблицями, плакатами, схемами, макетами тощо), мікроскопами  та іншим медичним обладнанням, інструментами, апаратурою та лікарськими засобами.

В Університеті всі кафедри укомплектовані навчально-методичною літературою, комп’ютерною та оргтехнікою, мультимедійним обладнанням,  сучасними меблями. Комп’ютери підключені до локальної мережі та мережі Інтернет.

 

 • Приватний заклад вищої освіти «Міжнародний європейський університет» (далі за текстом – «Університет») – приватний заклад вищої освіти, створений рішенням установчих зборів Засновників (Протокол № 1 від 11.04.2019 року) у формі приватної установи, яка здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.
 • Університет провадить свою діяльність за адресою: 1. Навчальний корпус №1: м. Київ, вул. Бутлерова Академіка, будинок 1; та Навчальний корпус №2: м. Київ, проспект Степана Бандери, будинок 16. 
 • Метою діяльності Університету є забезпечення умов, необхідних для здобуття вищої та післядипломної освіти.
 • Основним напрямом діяльності Університету є надання освітніх і супутніх послуг та підготовка згідно з договірними зобов’язаннями на оплатній основі висококваліфікованих фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями та ступенями.

Надання освітніх та інших послуг здійснюється на підставі норм чинного законодавства України щодо ліцензування певних видів господарської діяльності.

 • Університет здійснює свою діяльність у відповідності до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про зовнішньоекономічну діяльність», нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України, інших законодавчих, нормативно-правових актів, міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України та вимог Статуту.
 • Університет має право самостійно приймати рішення і здійснювати свою діяльність в межах прав, передбачених Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про зовнішньоекономічну діяльність», інших законодавчих актів, нормативних актів Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України, міжнародних договорів, згода на обов’язковість  яких надана Верховною Радою України, та додаткових прав.

КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Мета, принципи та програми освітньої діяльності Університету відповідають концептуальним ідеям розвитку освіти, визначеними Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та профільних міністерств, актами Президента України та іншим законодавством України у сфері освіти.
 • Мета освітньої діяльності:
 • досягнення високого рівня підготовки фахівців, які відповідають сучасним потребам розвитку економіки і стандартам вищої освіти;
 • відтворення інтелектуального потенціалу держави;
 • забезпечення медичної галузі кваліфікованими фахівцями;
 • формування моральних та етичних принципів та норм поводження особистості.
  • Освітня діяльність базується на принципах:
 • багатопрофільності;
 • якості освітніх послуг, якості змісту освіти, якості результатів освіти, якості технологій навчання;
 • ступеневої підготовки фахівців;
 • становлення демократичної системи навчання;
 • задоволення освітніх потреб студентів відповідно до їх інтересів, здібностей та потреб суспільства;
 • використання державних стандартів вищої освіти як обов’язкового мінімуму змісту освіти і змісту навчання;
 • навчання здобувачів вищої освіти самостійно ставити та розв’язувати завдання;
 • відповідності рівня освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки випускників вимогам суспільного поділу праці;
 • випереджального інноваційного розвитку освіти;
 • мобільності підготовки фахівців щодо задоволення вимог ринку праці;
 • академічної доброчесності;
 • особистісній орієнтації освіти;
 • інтеграції до європейського та світового освітніх просторів;
 • формування національних і загальнолюдських цінностей;
 • моніторингу якості освіти, забезпечення його прозорості, сприяння розвитку громадського контролю.
  • Освітня діяльність ПЗВО “МЄУ” спрямована на створення умов для особистого розвитку і творчої самореалізації людини, формування загальнолюдських цінностей, створення рівних можливостей у здобутті якісної освіти, розроблення та запровадження освітніх інноваційних технологій, інтеграцію української освіти в європейський і світовий простір, забезпечення соціального захисту науково-педагогічних, інших працівників і здобувачів вищої освіти, які навчаються в Університеті, відповідального ставлення до найвищих індивідуальних і суспільних цінностей, створення найбільш сприятливих умов розвитку суспільства.

ЗАВДАННЯ та  ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ

 • ПЗВО “МЄУ”  створено з метою забезпечення умов, необхідних для отримання громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, освіти на платній основі за освітньо-кваліфікаційними рівнями та ступенями: кваліфікований робітник, молодший спеціаліст, молодший бакалавр, бакалавр, спеціаліст, магістр, доктор філософії, доктор наук з метою підготовки фахівців для потреб України, міжнародних домовленостей, отримання прибутку згідно видів господарської діяльності, передбачених Статутом Університету, підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів та іншої фінансово-господарської та комерційної діяльності.                                                                                                                                 Головними завданнями Університету є:
 • здійснення освітньої діяльності (згідно з отриманими ліцензіями);
 • здійснення іншої фінансово-господарської та комерційної діяльності;
 • здійснення в межах повноважень, визначених у п 1.8.4. цього Статуту, та згідно з ліцензіями медичної практики, створення навчально-практичних центрів, клінік тощо, забезпечення набуття студентами практичних знань, підготовка їх до професійної діяльності на клінічних базах лікувально-профілактичних закладів, навчально-практичних центрах та навчально-практичних центрах первинної медико-санітарної допомоги;
 • забезпечення виконання договорів та угод з контрагентами Університету;
 • вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці і сприяння працевлаштуванню випускників;
 • забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, виховання осіб, які навчаються в Університеті в дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України;
 • підвищення освітню-культурного рівня громадян;
 • розкриття індивідуальних якостей, інтересів, творчих здібностей студентів і створення умов для подальшої реалізації їх у професійній практиці або в продовженні професійної освіти;
 • виховання високоморальних, милосердних і культурних людей, відповідальних за якість та результати своєї праці, відповідальних за долю країни та людської цивілізації;
 • формування морально-світоглядних позицій на підставі гуманістичних цілей та ідеалів;
 • створення умов для найбільш повного використання творчого потенціалу викладачів та інших працівників;
 • постійне вивчення передового досвіду і досягнень в професійній підготовці в навчальних закладах України та інших країн світу;
 • забезпечення заходів по зміцненню здоров’я студентів, створення нешкідливих та безпечних умов праці співробітників Університету;
 • надання інших освітніх послуг та послуг, не заборонених законодавством України.
  • Предметом діяльності Університету за видами економічної діяльності є:
   • вища освіта;
   • практична підготовка осіб, які навчаються в Університеті, що здійснюється шляхом проходження ними практики на базі лікувальних закладів та в аптечних установах згідно з укладеними Університетом договорами, що забезпечують практичну підготовку, навчально-практичних центрів, клінік, що створені при Університеті. Проходження практики студентами здійснюється відповідно до законодавства;
   • загальна медична практика, що включає медичне консультування та лікування у сфері загальної медицини, які надають лікарі загального профілю;
   • спеціалізована медична практика, що включає медичне консультування та лікування сфері спеціальної медицини лікарями-спеціалістами та хірургами; центри планування сім’ї, які надають медичні послуги, такі як стерилізація та переривання вагітності, без послу стаціонару;

Відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів та пункту 33 ліцензійних умов, у ПРИВАТНОМУ ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ «МІЖНАРОДНИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ» для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп забезпечено безперешкодний доступ до будівель, навчальних приміщень, навч

альних кабінетів. Влаштовано пандус до будівлі ПРИВАТНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ «МІЖНАРОДНИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ», забезпечено безперешкодний доступ для осіб з обмеженими фізичними можливостями до навчальних лабораторій, кабінетів, бібліотеки (читальної зали), актової зали. Забезпечено вільне пересування студентів з фізичними вадами, інвалідів- візочників до місць загального користування. Для студентів з інвалідністю створено сприятливі умови для відпочинку та їх життєдіяльності.

У цілому матеріально-технічна база ПРИВАТНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ «МІЖНАРОДНИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ» відповідає існуючим вимогам та нормативам і дає змогу забезпечувати освітній процес відповідно до стандартів та вимог Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України.

 

<

Останні Новини

Вступ 2019-2020 відкритий для студентів-іноземців!

Подайте заявку та отримайте вищу освіту в Україні! Навчайтеся в Європі!