Нова адреса сайту: ieu.edu.ua

Ukraine

English

France

Телефон

+38 050 713 36 24
+38 067 105 58 77

Пошта

ieu.ukraine@gmail.com

МЕДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ОСНОВНА МЕТА МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ПЗВО “МЄУ”:

 • підготовка висококваліфікованих фахівців для системи охорони здоров’я України і зарубіжжя шляхом надання освітніх послуг належної якості, дотримання високих стандартів у викладанні, науковій і професійній діяльності.
 • розвиток фундаментальної і прикладної науки в області медицини і фармації, надання високотехнологічної наукоємної медичної допомоги і розробка нових діагностичних і лікувальних технологій для потреб вітчизняної системи охорони здоров’я.
 • створення для студентів умов для саморозвитку, самореалізації і духовного пошуку, що є запорукою формування високоосвічених, вільних, демократичних і національно свідомих людей.

Діяльність Медичного факультету реалізується через:

 • нерозривність процесів навчання, науково-дослідницької і лікувальної роботи;
 • забезпечення конкурентоспроможності завдяки високій гарантованій якості;
 • побудова освітніх програм на компетентнісній основі відповідно до рівнів Національної рамки кваліфікацій;
 • забезпечення єдиного підходу до розроблення освітньо-професійної програми із урахуванням професійних стандартів, визначенням критеріїв оцінювання професійних компетенцій, термінів і порядку підтвердження отриманих лікарем кваліфікацій;
 • забезпечення незалежної та об’єктивної оцінки кваліфікації лікаря;
 • науковий та методично обґрунтований аналіз потреб ринку праці і перспектив розвитку медичної галузі у процесі розроблення академічної політики;
 • сприяння, в т.ч. завдяки організації освітнього процесу, набуттю студентами професійної кваліфікації;
 • суголосність освітньо-професійної програми із міжнародними класифікаціями та стандартами вищої медичної освіти;
 • доступність усіх форм і видів освітніх послуг, що надаються Університетом;
 • рівність умов для кожного суб’єкта освіти щодо повної реалізації його здібностей, таланту, всебічного розвитку;
 • взаємозв’язок із закордонними медичними освітніми, науковими закладами;
 • інтеграція освіти та науки у процесі освітньої діяльності Університету.

Основні форми навчального процесу:

 

 • лекції;
 • семінари;
 • практичні заняття (в т.ч. на клінічних базах);
 • лабораторні заняття;
 • професійно орієнтовані тренінги.

 

 

Особливістю підготовки майбутніх фахівців є двомовне навчання – навчання відбувається українською та англійською мовами.

 

Практична підготовка здійснюється як в спеціалізованих кабінетах Університету, так і клінічних базах, з якими укладено угоди про співпрацю.

Заняття на клінічній базі спрямоване на опанування здобувачами, в т.ч. іноземцями та особами без громадянства, нових методів діагностики, лікування і реабілітації хворих, використання медичних інструментів, апаратури. Клінічна база забезпечена сучасним медичним обладнанням.

Клінічною базою ПРИВАТНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ “МІЖНАРОДНИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ” є Київська міська клінічна лікарня №5 на умовах договору про співробітництво. Клінічна база відповідно до поданого розкладу занять забезпечує проведення практичних занять з курсів: внутрішня медицина; педіатрія; хірургія; акушерство і гінекологія; урологія; оториноларингологія; офтальмологія; неврологія; психіатрія, наркологія; дерматологія, венерологія; інфекційні хвороби; анестезіологія та інтенсивна терапія; епідеміологія та принципи доказової медицини; онкологія; травматологія і ортопедія; фтизіатрія. Під час занять студенти ПРИВАТНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ «МІЖНАРОДНИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ» мають можливість безпосередньо використовувати сучасне обладнання клініки (див. Додаток №2 до договору про співпрацю) та застосовувати теоретичні знання на практиці.

Обладнання клінічних баз відповідає вимогам Міністерства охорони здоров’я України.


Програма навчання враховує:

 • підготовку сімейних лікарів (лікар загальної практики – сімейної медицини), які мають змогу отримати в освітньому закладі спеціалізовану багатопрофільну підготовку щодо надання первинної медико-санітарної допомоги членам родини;
 • підготовку майбутніх лікарів для телемедицини, що є одним із пріоритетних напрямів сучасної галузі, комплексом дій, технологій, що застосовуються під час надання медичної допомоги з використанням засобів дистанційного зв’язку у вигляді обміну електронними повідомленнями.

Сучасна матеріально-технічна база:

Площа навчальних приміщень для проведення освітнього процесу зі спеціальності 222 «Медицина» ПРИВАТНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ «МІЖНАРОДНИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ» становить 3506,0 кв. метрів, у тому числі приміщення  для занять здобувачів.

Для забезпечення якості освітнього процесу за фахом для спеціальності 222 “Медицина” галузі знань 22 “Охорона здоров’я” ступеня вищої освіти магістр створені лабораторії та спеціальні кабінети.

Виходячи з вимог сучасних освітніх технологій, у процесі підготовки планомірно розширюється використання комп’ютерної техніки, прикладних програм. У навчальному процесі для підготовки фахівців за спеціальністю 222 «Медицина» другого (магістерського) рівня використовуються стандартне програмне забезпечення (операційна система Windows та програми Microsoft Office) та спеціалізовані програмні оболонки.

Важливим для якісної підготовки здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем за спеціальністю 222 «Медицина» є наявність відповідної матеріальної бази, оскільки основа підготовки – це відпрацювання навичок під час практичних занять. В Університеті створена матеріально-технічна база, яка відповідає вимогам до підготовки фахівців відповідного рівня вищої освіти, в т.ч. іноземців та осіб без громадянства.

Наявний аудиторний фонд Університету є достатнім для навчання заявленої кількості студентів та відповідає чинним вимогам до організації навчального процесу.

Значна кількості кабінетів теоретичного та клінічного профілю оснащена спеціалізованими тренажерами, фантомами, муляжами (у тому числі пристосовані для використання особами з інвалідністю та інших маломобільних груп населення) для додаткового, та більш детального оволодіння практичними навичками, згідно стандартів підготовки Магістра медицини.

<

Останні Новини

Вступ 2019-2020 відкритий для студентів-іноземців!

Подайте заявку та отримайте вищу освіту в Україні! Навчайтеся в Європі!